۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای معیشت ایثارگران تامین شد
در اجرای این قانون حدود ۱۱۰ هزار نفر حق دیه داشتند که این مبلغ کافی نیست و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. دو فوریت طرح افزایش این مبلغ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مجلس مطرح است که بنیاد شهید و مدافعان با این افزایش موافق است.