۵ راه برای معامله با ED همراه خود استفاده اجتناب کرده اند طب آیورودا

طب آیورودا در فهرست طب متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند قرار دارد. به آموزش داده شده است آیورودا، این معامله با ها می توانند به معامله با اختلال نعوظ کمک کنند. معمولاً، اشخاص حقیقی تحت تأثیر ED برای انجام قابل قبول در حین مقاربت نعوظ ندارند هر دو نعوظ را محافظت نمی کنند. متخصصان آیورودا اجتناب کرده اند پوشش گیاهی برای معامله با این بیماری استفاده می کنند. در این متن با توجه به ۵ روشی صحبت خواهیم کرد کدام ممکن است ممکن است ارائه می دهیم در معامله با اختلال نعوظ همراه خود کمک طب آیورودا کمک تدریجی.

در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل، اشاره کردن این نکته حیاتی است کدام ممکن است توضیحات زیادی برای اختلال نعوظ موجود است. اجزا زیادی می توانند باعث شوند کدام ممکن است شخص علائم ED را تخصص تدریجی. اکثر اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانگران استاندارد همراه خود بردن اجزا تحمیل کننده این بیماری را معامله با می کنند. با بیرون مقدمه، بیایید به ۵ فرآیند مورد توجه قرار گرفت کنیم.

۱. آشواگاندا

متخصصان آیورودا اجتناب کرده اند آشواگاندا کمک خواهد کرد که شما اشخاص حقیقی در معامله با اختلال نعوظ روان‌زا استفاده می‌کنند. همراه خود این اختلال، اشخاص حقیقی به سختی می توانند نعوظ را بدست آورند هر دو محافظت کنند. در زیر برخی اجتناب کرده اند معمولی ترین توضیحات موجود است.

کاهش بافت خواستن جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانگیختگی

اولویت های عملی در حین مقاربت

ترس اجتناب کرده اند شکست

اضطراب جنسی

۲. معامله با واجیکارانا

به آموزش داده شده است اسناد، معامله با وجیکارانا ممکن است احیا کردن هیکل استفاده شود. هدف بی نظیر این معامله با بازگرداندن سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل است. اسناد طب آیورودا معتقدند کدام ممکن است این معامله با ممکن است به افزایش انجام جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم ساخت مثل کمک تدریجی.

به معنای واقعی کلمه هستند بعضی از اینها دارو بر سیستم لیمبیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیپوتالاموس ذهن تأثیر می گذارد. به آموزش داده شده است برخی اشخاص حقیقی، اجتناب کرده اند این مد درمانی می توان برای کاهش استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب در حین مقاربت نیز استفاده کرد. علاوه بر این این، ممکن است هورمون های ساخت مثل را نیز آسانسور تدریجی.

همراه خود این جاری، ضروری است کدام ممکن است {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است تحقیقات بیشتری اجباری {است تا} خاص شود خواه یا نه این معامله با ها واقعاً نتایج جذاب را به در کنار دارند هر دو خیر.

۳. دارچین کاسیا

در ترکیه، تیمی اجتناب کرده اند محققان Cinnamomum cassia را مورد تحقیق قرار دادند به همان اندازه نتایج آن را بر هیکل غاردار موش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان‌ها بیابند. همراه خود ملاحظه به نتایج این تحقیق، این اسانس دارچین بر روی احساس نعوظ موش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان‌ها تأثیر گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث استراحت می‌شود.

متعاقباً، محققان پیش‌سوراخ بینی کردند کدام ممکن است این روغن در یک واحد سناریوی دقیق نیز می‌تواند باعث نعوظ شود. همراه خود این جاری، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق بیشتری برای تأیید اینکه خواه یا نه این دارو واقعاً ممکن است نتایج جذاب را تحمیل تدریجی، می خواست است.

۴. یوگا

به غیر اجتناب کرده اند سه فرآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با فوق، متخصصان معتقدند کدام ممکن است یوگا علاوه بر این ممکن است به کاهش استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سلامت عمومی باروری کمک تدریجی. بیشتر اوقات در حال وقوع است کدام ممکن است {افرادی که} مرحله استرس پایینی دارند، در حین مقاربت بیشتر حرکت می کنند. متعاقباً می توان اظهار داشت یوگا ممکن است ارائه می دهیم در معامله با اختلال نعوظ خفیف کمک تدریجی.

۵. پوشش گیاهی تولید دیگری

یک دسته کامل تحقیق {انجام شده} {است تا} تدریجی تدریجی متنوع اجتناب کرده اند گیاهانی کدام ممکن است در نظر گرفته می شود برای ED مفید هستند، اصلاً کار نمی کنند. به آموزش داده شده است محققان، در زیر برخی اجتناب کرده اند گیاهانی کدام ممکن است می توانند به معامله با ED در پسرها کمک کنند، معرفی شده است شده است.

• بوته آ فروندوزا

• Butea superba

• Chlorophytum borivilianum

• Mucuna Pruriens

• Syzygium aromaticum