۴ رویکرد عظیم وزارت کار در وسط جدید/محافظت بیت‌المال همراه خود به نظر می رسید انقلابی وزیر


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج حمیدرضا واعظی‌زاده به رویداد هفته کار در دیدار همراه خود امام جمعه سی‌روی حیله و تزویر اظهار داشت: ائمه جمعه همگی دغدغه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان را دارند همگی باید در نظام جمهوری اسلامی این دیدگاه را داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز در اداره کل کار تعاون، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی انگشت همه کسانی را کدام ممکن است برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در استان امتحان شده می کنند به گرمی می فشاریم.

سرپرست اداره کل کار، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استان اظهار داشت: ائمه جمعه استان همواره در راستای افزایش اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها سنت‌سازی مورد نیاز را اجتناب کرده اند منبر نماز جمعه کرده‌اند همه می‌دانیم کدام ممکن است علما زبان گویای این بخش به شمار می‌توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مشکلات هم اجتناب کرده اند همین منبر ها برطرف شده است.

واعظی‌زاده اظهار داشت: در مجموعه وزارت همراه خود رویکرد آیت الله رئیسی شاهد حضور وزیر انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی‌ناپذیر هستیم کدام ممکن است ۴ کلان این سیستم را در اصل کار قرار داده است یکی ملاحظه به مردمان است کدام ممکن است معامله با به وضعیت اشتغال مردمان را {در سراسر} ملت پیگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی آن نیز اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خوبی است کدام ممکن است به استان ها سرازیر می‌شود.

این پاسخگو برای اظهار داشت: در آستانه روز کارمند نویدی به مردمان می دهیم کدام ممکن است خوب عدد خوشایند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ میلیارد تومانی وارد فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار استان می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول پیگیری مسئولان ارشد استانی ویژه به ویژه استاندار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن ۲۲۰۰ میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت برای رشد زیرساخت‌های استان اندیشه در مورد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهنده نوع به نظر می رسید مقامات به مناطق کمتر برخوردار است.

وی افزود: در بحث اموال نیز این مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر انقلابی همراه خود حساسیت تمام به بیت المال ملاحظه می تدریجی در بحث نمایندگی های زیرمجموعه وزارت کار مثل شستا نظارت‌های زیادی صورت می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود به نظر می رسید انقلابی وزیر در صیانت اجتناب کرده اند بیت المال مدیران سلامت محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک انگشت را متنوع می‌تدریجی.

واعظی زاده اظهار داشت: به نظر می رسید فوق العاده خوبی به موضوع بازنشستگی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های فوق العاده خوبی برای این محله اجتناب کرده اند سوی وزارت کار موجود است چرا کدام ممکن است رفاه مردمان درخواست شده است حقی بوده کدام ممکن است {در این} مقامات مورد ملاحظه قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل کار تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استان اظهار داشت: وزارت کار بحث فقر کاملاً را سبک تذکر قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون چندین مونتاژ در استان برگزار کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست وبیناری همراه خود وزیر برگزار می‌کنیم همه باید پای کار آمده به همان اندازه اینکه بتوانیم داده ها چنین افرادی را وارد سامانه کنیم {افرادی که} گمشده خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مقامات آنها به خوبی دیده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تعیین خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون نفر در ملت شده است.

وی در شکسته نشده اظهار داشت: در مرحله یک بعد اجتناب کرده اند تعیین سه ماه مورد حمایت قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کار توانمند سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان دادن آنها در اصل کار {خواهد بود}.

واعظی‌زاده تصریح کرد: اقدام خوشایند تولید دیگری برای تعمیر مشکلات فضاهای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بردن مجوزها بوده کدام ممکن است مقامات کار خوبی را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۰۰ مجوز اجتناب کرده اند در گذشته تنظیم به نظر می رسید مقامات رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان حاضر مجوزها اجتناب کرده اند ۶ ماه به ۳ ماه تقلیل یافته است.

وی در شکسته نشده همراه خود خاص اینکه جستجو در تسهیلگری در اتصال میان کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما هستیم اظهار داشت: پیش بینی داریم کدام ممکن است اختلافات آنها به صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش بینجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به اقامه دعوی نباشد به همان اندازه همراه خود ایمنی بیشتری اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت در استان رشد گیرد.

به گزارش فارس {در این} دیدار نمایندگی دامپروری یاسوج شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند واحدهای الگوی استانی اجتناب کرده اند کارمندان آن تجلیل به حرکت به اینجا رسید.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید