۳ آسانسور غیرمعمول در بلورستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان روز چهارشنبه در سخنانی گفت: در راستای محافظت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ساکنان طی ۱۰ بازدید بازرسی توسط مشاوران اداره کل معمول در شهرستان ها تکمیل شد. زنا آسانسور الیگودرز، آسانسور غیراستاندارد ساختمان اسناد {به دلیل} نداشتن مشخصات معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به هشدارهای مکرر مشاوران معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ آسانسور بنا به تقاضا صاحبان خانه آن در ساختمان های خصوصی تعطیل شد.

وی ذکر شد: آسانسورهای برقی مشمول مقررات معمول مجبور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها اجتناب کرده اند طریق مکاتبات، روزنامه، مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی تجهیزات های اجرایی، امکانات دولتی، بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که محافظت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت گزارش شده است. سلامت مردمان مهر ساکنان غیر آسانسور معمول موجود است در اصل کار مدیریت دولتی همراه خود مجوز قوه قضائیه.