۲۳۰ نهنگ را در سواحل تاسمانی استرالیا ببینید
حداقل ۲۳۰ «نهنگ خلبان» در یکی از سواحل غربی «تاسمانیا» که بخشی از ایالت های استرالیا است سرگردان شده اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. تیم های متخصص سعی می کنند نهنگ های سالم را به آب بازگردانند. زیرا حدود نیمی از این نهنگ ها هنوز زنده هستند. دانشمندان تغییرات آب و هوایی را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در این حادثه ذکر کرده اند، اما علت اصلی به گل نشستن نهنگ ها هنوز یک راز است.