۲ زیرنوع جدید آمیکرون را رئوس مطالب کنیدگروه جهانی بهداشت اجتناب کرده اند تعیین ۲ زیرگونه Omicron خبر داده است.