۱۶ میلیارد دلار جریمه برای سه شخص حقیقی به دلیل سوء استفاده از رانت اطلاعاتی یک شرکت بورسی صادر شد.
به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، علاوه بر معاون زمان سرمایه گذاری شرکت و سه تاجر بر اساس اطلاعات محرمانه واصله به معاونت شرکت، چهار شخص حقیقی دیگر نیز محکوم شدند. شارژ. به اتهام «کمک به معاملات با تکیه بر اطلاعات نهایی» به جای چهار ماه حبس به ۶۰ میلیون یورو جریمه نقدی محکوم شدند.