۱۶ امتیاز چالش های تالاب انزلی
تالاب انزلی که یکی از جاذبه های اکولوژیکی شمال کشور است در دهه های اخیر با مشکلات عدیده ای از جمله ورود آلودگی، هجوم سنبل آبی و افزایش حجم رسوبات مواجه بوده است. با توجه به اهمیت تالاب انزلی و ضرورت احیای آن، این موضوع در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.