۶۴ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کرونا در فارس بستری شدند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل اجتناب کرده اند علوم پزشکی شیراز، اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ بررسی تشخیصی مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی فوری در آزمایشگاه‌های استان مجهز کدام ممکن است همراه خود تجزیه و تحلیل الگوی‌های {انجام شده}، ۶۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ فرد مبتلا سازنده تعیین شده است.

اجتناب کرده اند مجموع بررسی‌های {انجام شده} اجتناب کرده اند ابتدای شیوع تاکنون، خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۵ بررسی تشخیصی مولکولی بوده کدام ممکن است ۵۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ مورد فرد مبتلا سازنده قطعی تعیین شده، علاوه بر این اجتناب کرده اند ابتدای تحریک کردن قالب شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۳۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ مورد بررسی فوری {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳ فرد مبتلا سازنده تعیین شده است.

همراه خود بستری ۶۲ فرد مبتلا جدید طی ۲۴ ساعت قبلی، هم اکنون ۱۹۱ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع، ۳۱ فرد مبتلا {به دلیل} وخامت شرایط بدنی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی اکتسابی می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت قبلی خوب مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس پرونده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان ناشی اجتناب کرده اند کووید ۱۹ اجتناب کرده اند ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ نفر رسید.

علاوه بر این اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۳ هم استانی تحت تأثیر کووید ۱۹ افزایش یافته کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیمارستان‌ها ترخیص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند ایزوله خانگی خارج شده اند.

در جاری حاضر مجموع انواع دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز همراه خود احتساب سه دوز، به هشت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۴ دوز رسیده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ دوز نوبت اول، سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۲ دوز نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۹ دوز نوبت سوم واکسن {بوده است}