یک سیاه‌پوست سخنگوی کاخ‌سفید شد
کارین ژان پیر که در حال حاضر معاون سخنگوی کاخ سفید و معاون دستیار رئیس جمهوری آمریکا است، نخستین سخنگوی سیاهپوست کاخ سفید خواهد بود.