گلایه امام جمعه زنجان اجتناب کرده اند نقطه ضعف نظارت/ورزش ۲۰۰ مشاور املاک غیرمجاز


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، آیت الله شیخ علی خاتمی در مونتاژ شورای اجرایی استان زنجان همراه خود ادعا اینکه ماه رمضان ماه خودسازی است، تصدیق شد: در کجا ماهی جایگزین مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به انسان داده نشده است. برابر ماه رمضان، در واقع باید بدانیم کدام ممکن است فلسفه رمضان ساده نخوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ننوشیدن است. اما علاوه بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقبت ماه مبارک رمضان باید به تقوا منتهی شود.

مشاور ولی فقیه در استان زنجان همراه خود تاکید بر مدیران بخش اظهار داشت: حقوق {همه ما} اجتناب کرده اند بیت المال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به افراد است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حتی منصفانه دقیقه خدمت حرام است، افزود: باید برای جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان در بخش خدمت قطعا ارزش آن را دارد قائل شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر دوم برای خدمت استفاده کنیم از همه آنها گرفته شده است.

آیت الله خاتمی همراه خود ردیابی به اینکه تخصص ۳۷ ساله ممکن است نماد می دهد مدیری کدام ممکن است اجتناب کرده اند اتاق شخصی سطح می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های بخش مدیریتی شخصی را بازدید می تدریجی، باید در نظر گرفته شده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشکلات شخصی چاره اندیشی تدریجی، اظهار داشت: خواستن به کار برخی مدیران است. حضور در میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین میز نشستن مشکلی را رفع نمی شود.

مشاور ولی فقیه در استان زنجان همراه خود خاص اینکه نظارت در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ما ضعیف است، افزود: وجود اتحادیه های با بیرون مجوز، تأسیسات غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید… مواردی نیست کدام ممکن است منصفانه شبه {اتفاق بیفتد}، لذا مراجع در کنترل چنین نکردند. خرس نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان مشکلاتی تحمیل شده است.

وی همراه خود ردیابی به ۹۵ مورد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز در ۵ روز اول سفر نوروزی در زنجان، افزود: متاسفانه در همه زمان ها در جستجوی بی ارزش هستیم در حالی کدام ممکن است ۴۳ سال اجتناب کرده اند انقلاب می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی کدام ممکن است اوج کار به اینجا رسید از برخی از معانی نتیجه داد. با این حال به همان اندازه به فعلی.» به نظر می رسد یک سرپرست یقه سفید را نگرفتند به همان اندازه او را الهام بخش هر دو تنبیه کنند.

آیت الله خاتمی همراه خود خاص اینکه متاسفانه نظارت در استان زنجان ضعیف است، یکپارچه داد: ما به سمت امور باقی می مانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اقدامات انتقادی انجام دهیم.

امام جمعه زنجان اظهار داشت: چرا ۲۰۰ نمایندگی بازرگانی غیرمجاز در زنجان {به دلیل} عدم نظارت موجود است؟

وی یکپارچه داد: ۴ سال پیش گزارش هایی مبنی بر مونتاژ ۲۵۰ منزل مسکونی با بیرون مجوز در مناطق چاپ شده شد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند تجهیزات های شرکت ها رسان به آنها شرکت ها حاضر کردند، {چگونه می توان} این انواع خانه با بیرون پروانه مونتاژ؟

بالا پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول هدایت دهید