گزارش گروه ملل اجتناب کرده اند فجایع آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری




گزارش گروه ملل حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است ورزش‌های انسانی در نتیجه شیوع فجایع تا حد زیادی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری شده است.