گروه انتخاب موفق به کسب برترین جایزه در حوزه مسئولیت اجتماعی شدگروه انتخاب موفق به کسب برترین جایزه در حوزه مسئولیت اجتماعی شد