گاردین: نیازها گفتن شده آمریکا در اوکراین تنظیم کرده است
اظهارات جدیدترین افسران آمریکا کسب اطلاعات در مورد هدف این ملت در مناقشه اوکراین، حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو می‌خواهند اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین نهایت استفاده را برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوای ارتش روسیه را تضعیف کنند.