کیفرخواست سپیده رشنو منتشر شد
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد: متهم از مفاد پرونده، اتهامات و دلایل قابل قبولی که مستند به جمع آوری و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با بیگانگان و فعالیت های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویق افراد به فساد و فحشا به منظور دفاع از خود با توجه به مفاد کیفرخواست صادره جهت کسب آمادگی لازم جهت رسیدگی اطلاع رسانی شده است.