کمبود‌های کلان اقتصادی با احتکار‌های خرد
وارد فروشگاه که بشوید متوجه خواهید شد یک خبری شده‌است. سبد‌های خرید چرخدار که لب به لب پر است از بسته‌های ماکارونی از فرمی و پروانه‌ای گرفته تا رشته‌ای در وزن‌های مختلف! صندوقدار فروشگاه، اما هنگام حساب کردن تذکر می‌دهد فقط پنج بسته ماکارونی به هر نفر می‌فروشند نه بیشتر