کلیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه در بین مدیران وجود دارد
کلیباف با بیان اینکه چالش کنونی کشور حکمرانی است، خاطرنشان کرد: نحوه اداره و اداره آن و نظام اداری و اجرایی چالش های جدی برای کشور ایجاد کرده است که باید به آن توجه شود. به همین دلیل باید به سمت حاکمیت متعالی حرکت کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های کشور استفاده کنیم.