کشف راز بقای سرسخت ترین موجود روی زمین بدون آب
دانشمندانی که در حال مطالعه خرس های قطبی هستند، جزئیات مهم جدیدی در مورد چگونگی زنده ماندن این موجود آبزی کوچک در شرایط سخت کم آبی کشف کرده اند. این کشف روی مکانیسم جدیدی متمرکز است که با شروع کم آبی فعال می شود و سلول ها را از مرگ ناشی از استرس مکانیکی محافظت می کند.