کسب اینترنتی میوه های سانسور شده در زاهدان امکان پذیر شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل تعاون کشاورزی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، دادرحمن تاج خروس وی اظهار داشت: برای رفاه جاری ساکنان زاهدانی کسب اینترنتی میوه های تنظیمی همراه خود قیمت مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی رایگان درگاه منزل اجتناب کرده اند طریق پورتال زاهدان کالا به موقعیت یابی zahedankala.com با عرضه می شود.

وی اظهار داشت: حدود ۴۵۰ تن میوه اجتناب کرده اند جمله سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال در امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوسک های استان dishing out شد. برای تهیه میوه های ساختار ساماندهی بازار عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال نو، ۲۰۰ تن پرتقال والنسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ تن سیب درختی برای dishing out در کیوسک های استانی به هزینه مصوب پرتقال والنسیا، سیب زرد ۱۲۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی کالا سیب درختی ۱۱۰۰۰ تومان.

مدیرکل تعاون کشاورزی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان خاص کرد: میوه عصر عید در ۶۵ اتاقک در مرحله استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان زاهدان همراه خود نرخ مصوب ستاد ساماندهی بازار استان dishing out تبدیل می شود. در کلیه کیوسک های شهرستان، متصدیان واحدهای تهیه کننده موظفند بلیط قیمت میوه را به صورت به صورت جداگانه در حضور مشتریان نصب کنند.

تاج خروس وی اجتناب کرده اند ساکنان خواست همراه خود وجود مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور خدمه های نظارتی در صورت بیانیه هرگونه تخلف صنفی، مراتب را اجتناب کرده اند طریق تلفن ۱۲۴ در تمامی شهرستان های راهنمایی گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری کنند.