کرونا/ انواع شهرهای صورتی به صفر رسید
انواع شهرهای همراه خود وضعیت زرد اجتناب کرده اند ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای همراه خود وضعیت آبی اجتناب کرده اند ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش کشف شد.