کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل تشدید بادهای موسمی در ایران در حالت آماده باش هستند.
در جنوب کشورمان سامانه بارشی «مونسون» فعال شده و بر اساس پیش بینی ها شدت بارش ها به حدی است که از احتمال وقوع سیل و خسارات دور از انتظار نیست و استان های کرمان، هرمزگان، سیشتا ​​و بلوچستان برای مقابله با این بحران آمادگی دارند.