کدام ساعت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ورزشی است؟ (بررسی دقت)کدام ساعت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ورزشی است؟ (بررسی دقت)