کتون های تمشک – آنچه کدام ممکن است این عصاره توت ممکن است برای بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش پوند خواهید کرد انجام دهد

کتون های تمشک یک مخلوط کردن فنلی خالص است کدام ممکن است در تمشک زرشکی کشف شد تبدیل می شود. کتون تمشک علاوه بر این استفاده برای سبک دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی وعده های غذایی، در فراهم می کند زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطریات نیز کشف شد تبدیل می شود. اگرچه مورد پسند است، با این حال بودجه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} اجتناب کرده اند فنل استفاده می کنند بیشتر اوقات بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰۰ دلار برای هر کیلوگرم تیز کردن می کنند. گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو (FDA) در سال ۱۹۶۵ تحقیقات جامعی را برای تصور میزان ایمن بودن کتون تمشک برای گروه کلی انجام داد. پس اجتناب کرده اند آزمایش، وضعیت FDA GRAS را بدست آمده کرد، به این تکنیک کدام ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ایمن بود.

کاهش پوند

در ۵ سال قبلی، کتون های تمشک همراه خود کاهش پوند مرتبط بوده اند. بر ایده یک بررسی آموزشی در سال ۲۰۰۵، کتون ها به فرماندهی افزایش تجزیه چربی در هیکل انسان هستند. بررسی ای در سال ۲۰۰۸ علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است کتون استخراج شده اجتناب کرده اند تمشک شامل آنتی اکسیدان های خاصی خیلی شبیه آنتی اکسیدان های فعلی در سینفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپسایسین است. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است این آنتی اکسیدان ها به دوباره کاری چربی به قدرت کمک می کنند. علاوه بر این اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است مرحله قدرت شخص را افزایش می دهد کدام ممکن است به نوبه شخصی اجتناب کرده اند طریق افزایش استقامت در کل بازی به کاهش پوند {کمک می کند}. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است توانایی این کتون استخراج شده اجتناب کرده اند توت روزی کدام ممکن است در کنار همراه خود توت آکای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای بی تجربه بلعیدن شود ۲ برابر تبدیل می شود.

بیشتر سرطان ها

بررسی ای کدام ممکن است توسط دانشکده Ehime تکمیل شد این احتمال را مطرح کرد کدام ممکن است کتون های تمشک ممکن است برای دختران تحت تأثیر بیشتر سرطان ها سینه مفید باشد. این یک بار دیگر {به دلیل} آنتی اکسیدان هایی است کدام ممکن است دانشمندان آن را اجزا ضد بیشتر سرطان ها می نامند. اگرچه بیشتر سرطان ها را معامله با نمی شود، با این حال اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است احتمال خشمگین ماندن خانمها اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها پس اجتناب کرده اند معامله با را افزایش می دهد.

دیابت

آنتی اکسیدان های فعلی در کتون های تمشک نیز عملکرد کلیدی در دفاع کردن اجتناب کرده اند هیکل به سمت آسیب سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری دارند. این تقویت می کند هیکل را تحریک می تدریجی به همان اندازه هورمون خاصی ترشح تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیابت نوع ۲ دفاع کردن می تدریجی. علاوه بر این ممکن است به کاهش تجمع پلاک های چربی در دیواره های کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریان ها کمک تدریجی. این امر احتمال ابتلای شخص به بیماری های انتقادی کبدی مربوط به سیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها را کاهش می دهد.

مزایای تولید دیگری

یکی اجتناب کرده اند بهترین مزایای کتون های تمشک حقیقتی که زمان فوق العاده به سختی برای اثرگذاری در هیکل خواهد گرفت. طبق یک بررسی دانشکده هاروارد، روزی کدام ممکن است به طور مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود یک این سیستم ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک رژیم غذایی مفید بلعیدن شود، تنها در ۲ هفته همراه خود کاهش پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سلامت شرح داده می شود.

نتیجه

تحقیق آرم می‌دهد کدام ممکن است کتون‌های تمشک عملکرد مهمی در کاهش پوند، پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش عمومی در بهزیستی شخص دارند، با این حال ادامه دارد اسبابک ها خاصی موجود است کدام ممکن است باید در تذکر گرفت. شناخته شده به عنوان مثال، برای اینکه یک شخص هنگام استفاده اجتناب کرده اند عصاره کتون توت مقدار قابل توجهی وزن کم تدریجی، باید یک بوته مناسب تمشک را بلعیدن تدریجی. همراه خود ملاحظه به قیمت کتون ها، این اراده امکان ای برای تقویت می کند کاهش پوند نباشد. در یک واحد بررسی در سال ۲۰۰۵ کدام ممکن است در سوئیس تکمیل شد، دانشمندان به چندین موش کتون مصرف شده کردند. به تذکر می‌رسد نتایج آرم می‌دهد کدام ممکن است کتون‌ها انبساط سلول‌های چربی را خفه می‌کنند به همان اندازه اینکه به تجزیه چربی کمک کنند. در حالی کدام ممکن است این امر در نتیجه کاهش پوند تبدیل می شود، مشکلات بهزیستی بدون شک ای نیز در ارجاع به آن موجود است. تحقیق علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است دوز کتون تمشک باید حداقل سه برابر دوز پیشنهاد شده باشد به همان اندازه مرحله قدرت شخص را به میزان قابل توجهی افزایش بخشد. خوشبختانه، همراه خود تحویل داد زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی، قیمت های ساخت کتون تمشک به میزان قابل توجهی کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ۱ تقویت می کند کاهش پوند فوق العاده ارزان تغییر کرده است.