کارگردان: کلمه "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: رفتارهای مشکوکی در روش های نظارتی به خصوص در ارکان سازمان صدا و سیما وجود دارد که قصد و هدف آنها تخریب این سازمان در نزد مردم است. آنها در نظارت بر امور نفوذ می کنند و با روش های نظارتی خود مردم را به سمت بی اعتمادی و نفرت نسبت به این سازمان سوق می دهند.