ژاپن پس از آبه شما نمی توانید نظام و قانون را بکشید
اگرچه هدف جاه طلبانه شینزو آبه برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک شخص بود و وجود نظام، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای کشور آفتابی با مرگ یک شخصیت خاموش شود.