چین مانور مقابله با تحریم برگزار کرده استیک روزنامه انگلیسی گزارش داده چین از نهاد‌های مسئول این کشور خواسته در آزمایشی جامع اثرات مواجهه احتمالی با تحریم‌هایی مانند روسیه را بررسی کنند.