چرا هیکل ممکن است هوس بازی می تنبل؟

در دنیای اخیر، انسان در گذشته اجتناب کرده اند هر آثار هنری، بر خوب آثار هنری به همان اندازه حد کمال تسلط دارد. نشستن، ساعت ها نشستن، خواه رانندگی، کار، تماشای تلویزیون هر دو وعده های غذایی مصرف کردن.

حرکت به سوی اجداد ما بخشی حیاتی اجتناب کرده اند بقا بود، با این حال امروزه اختیاری هر دو به عمومی جدا گذاشته شده است. {به دلیل} این پدیده رو به انبساط، هیکل انسان باید قیمت ای بپردازد.

اپیدمی جهانی مشکلات وزنی فاحش. به «مردمان لنگی» به نظر می رسید کنید کدام ممکن است بدنشان را به هر دو طرف هل می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می کشانند. متأسفانه این برای ادغام کردن کودکان نیز تبدیل می شود، با این حال نمی توان آنها را سرزنش کرد کدام ممکن است {در این} مورد، وعده های غذایی دادن به آنها گناه پدران (را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران) است. غلط وعده های غذایی. خواه یا نه ادامه دارد بافت گناه می کنید باشی باید!

اجتناب کرده اند منظر اسکلتی عضلانی به آن است به نظر می رسید کنید. اگر توده عضلانی {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر ورزش نشوند، ضعیف تر می شوند. همه اینها بر ظرفیت هیکل برای کار کارآمد تأثیر می گذارد. همراه خود تحویل داد زمان، این به استخوان ها نیز منتقل تبدیل می شود. استخوان ها نیز برای محکم نگه از گرفتن آنها به ورزش جسمی خواستن دارند. انواع برای نادیده تکل این امر در نتیجه احتمال محکم پوکی استخوان در بلند مدت تبدیل می شود. بازی ساده برای نوجوانان نیست، برای همه است. بازی روزانه، ساده نیم ساعت به همان اندازه آخر عمر. فواید فوق العاده بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اقامت بهتری را لوازم.

امروزه مردمان پر اجتناب کرده اند بهانه هایی هستند کدام ممکن است چرا {نمی توانند} بازی کنند. زمان کافی نیست خیلی تخلیه بعد اجتناب کرده اند کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. این تعصبات را جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی اخیر به ورزش بیندازید. ۵ روز از هفت روز به حداقل یک این سیستم حرکت اختصاص داده شده شوید. خواه یا نه آنچه را کدام ممکن است اجباری است دارید؟ سپس این سیستم ای را انواع کنید کدام ممکن است صحیح ممکن است باشد. زمان صحیح برای بازی اول صبح است، چنین روزی آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی. خوب ساعت زودتر اجتناب کرده اند حالت روال بیدار شوید.

اگر به نمایندگی خواستن دارید، دیگران را حاوی کنید هر دو به تجهیزات گلف بپیوندید، با این حال ساده در صورتی کدام ممکن است به خودتان قول بدهید کدام ممکن است به این را امتحان کنید یکپارچه خواهید داد.

توده‌ها اجتناب کرده اند سستی مبارزه کردن می‌برند، احتمال دارد بی‌سرزنده ماندن هر دو بی‌حالی. سوال کردن می کنم کدام ممکن است انگیزه دادن به بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان برای مانور دادن هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدار نگه از گرفتن آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ همراه خود دنیای اطرافشان چیست؟

به طور قابل توجهی، بازی روزانه ارائه می دهیم بافت سرزندگی می دهد، سرشار اجتناب کرده اند قدرت، شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده جسمی از لاغر خواهید بود. اتفاقاً به این معنا نیست کدام ممکن است برای تکل خوب ۶، ۸ هر دو ۱۰ باید شخصی را بکشید، از ما همه وقت آنقدرها هم کودک نوپا نیستیم. شخصی ورزش ممکن است را به جایی می برد کدام ممکن است توده جسمی ممکن است دیکته می تنبل.

اجتناب کرده اند تماشای لنگیدن پاهایتان کف دست بردارید، شکمتان طوری تکان بخورد کدام ممکن است انگار آرزو خودش را دارد. تکان دادن بازوها زمان حرکت

بازی روزانه اجتناب کرده اند بیماری جلوگیری می تنبل. لطفاً درک کنید کدام ممکن است هیکل ممکن است برای حرکت به دنیا آمده است، هوس تمرینی را دارد کدام ممکن است ممکن است آن را انکار می کنید. عمر تمدید شده داشته باشید، به نظر می رسد شخصی را همراه خود مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی افزایش بخشید.

با اشاره به بیماری قلبی، بیشتر سرطان ها، {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت نوع ۲ بازی کنید هر دو در جاده مقدم باشید. اندازه عمر فوق العاده مختصر تر. طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند تمرینات برای انواع موجود است، یکی در پیش بینی شماست، مربوط به یوگا، پیلاتس، تای چی.

بازی قلبی – برای از گرفتن روده ها مفید، این ورزش اکسیژن خوردن می تنبل، ضربان روده ها را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود به سادگی نفس بکشید. این را همراه خود مصرف شده مفید مخلوط کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً در مسیر درست درستی برای کاهش پوند ایمن خواهید بود.

تمرینات قدرتی (مقاومتی) کدام ممکن است برای ادغام کردن تمرینات قدرتی در این سیستم تمرینی ممکن است می‌شود، می‌تواند به افزایش وضعیت هیکل کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری شاداب‌تر به هیکل ممکن است بدهد. حتی روزی کدام ممکن است در جاری آرامش هستید، ماهیچه نسبت به احساس غیرفعال انرژی بیشتری می سوزاند.

تمرینات انعطاف‌پذیری باعث کشش ماهیچه‌ها می‌شود، متعاقباً اگر این کار را به طور مشترک نکن، خطر مختصر‌تر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش کمتر ماهیچه‌ها را دارید. اگر این {اتفاق بیفتد}، گسترش حرکتی مفاصل ممکن است را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفتی را افزایش می دهد. تعدادی از دقیقه در روز تمرینات کشش انجام دهید، این کار باعث کشش تمام توده عضلانی بی نظیر بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین هیکل ممکن است تبدیل می شود.

ملاحظه: در گذشته اجتناب کرده اند آغاز هر این سیستم ورزشی روزانه حتماً تحقیقات شخصی را انجام دهید.

این سیستم ریز مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی توصیه شده می تنبل کدام ممکن است خوب این سیستم ورزشی را آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به مدت شش ماه اجتناب کرده اند هفت روز ۵ روز یکپارچه دهید. ما تضمین می کنیم کدام ممکن است تولید دیگری به هیچ وجه تغییر به حداقل یک شخص عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تحرک نخواهید شد!

مزایای آن برای ادغام کردن افزایش استقامت، آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور، افزایش کشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت وزن است.