چتر شفافیت بر مراکز قضایی گسترده شد
در ادامه بررسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، نمایندگان مجلس مصوب کردند که عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا‌ها مگر در مواردی که سری بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت شود.