چانگ هوا: شرکت های چینی را تشویق می کنیم در گیلان سرمایه گذاری کنند
سفیر چین در ایران با اشاره به جایگاه گردشگری و اقتصادی استان گیلان در ایران افزود: بنادری مانند کاسپین باید تبلیغات بیشتری برای شناخته شدن داشته باشند و با توجه به امکانات موجود، شرکت های چینی را تشویق به حضور و سرمایه گذاری بیشتر می کنیم. گیلان. .