چاره ای جز ساخت اطلاعات نداریم/ لزوم سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حمایت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها: اقتصاد اطلاعات بنیان روشی اجتناب کرده اند ساخت است کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند اطلاعات برای تحمیل خوب ارزش افزوده ملموس هر دو نامشهود استفاده تبدیل می شود. مشاوران معتقدند سرمایه مالی ملت ما محدود به دارایی ها زیرزمینی معادل نفت نیست، اما علاوه بر این {نیروی کار} سرمایه بی نظیر است.

به معنای واقعی کلمه هستند قوانین اساسی اقتصاد اطلاعات بنیان بیشتر مبتنی بر {نیروی کار} هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر است. بر این ایده ملت ما همراه خود از گرفتن گروه جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بالا در بخش فناوری، چندین سال اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب به اجرای این الگوی مالی هدایت شد.

نامگذاری سال ۱۴۰۱ شناخته شده به عنوان سال «ساخت، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب آرم می‌دهد کدام ممکن است در لحظه حیاتی است کدام ممکن است انتخاب اول ملت ما بحث ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی در هدف است. اطلاعات، از فناوری جدید امروزی ممکن است برای ما ثروت آفرینی تنبل، جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت سراسری را به صورت جهشی افزایش دهد.

چرخه ساخت علم در ملت حرکت خواهد کرد

مهدی شمسی کارشناس بخش اقتصاد در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: اقتصاد اطلاعات بنیان مالی است کدام ممکن است بر ایده ساخت، گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش، در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات تعیین کنید خواهد گرفت. صنایع بیشتر مبتنی بر موقعیت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در آن فوق العاده است.”

وی افزود: علم منبعی تمام نشدنی برای وطن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام نشدنی است، متعاقباً اگر چرخه ساخت آموزشی در ملت آغاز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادها به جریان بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی ها به نظر می رسد شود، منبعی تمام نشدنی است.

شمسی افزود: علم خوب پدیده درونی است. این چیزی نیست کدام ممکن است انسان باید به آن است تکیه تنبل. اگر آرزو داری علم کنار هم قرار دادن داشته باشی به آن است تعیین می شود، {باید باشد}، باید توسعه پیدا تنبل، با این حال بعد اجتناب کرده اند اساس گذاری آموزشی در کشوری استعدادی در آن ملت وجود داشت، آن وقت حالت جوشش چشمه ها را پیدا می تنبل.

وی اظهار داشت: در اقتصاد اطلاعات بنیان، {نیروی کار} متخصص شناخته شده به عنوان سواد کامپیوتر شناخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پردازش داده ها، مانکن های شبیه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش ها به خوبی تحصیل کرده است.

چاره ای جز تولید دانش/نیاز برای فرهنگ سازی و تقویت حمایت نداریم

محلی سازی اطلاعات

این کارشناس افزود: به معنای واقعی کلمه هستند توجه انداز ما باید اقتصاد اطلاعات بنیان متشکل اجتناب کرده اند صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت باشد به منظور که وقتی اجتناب کرده اند ساخت اطلاعات بنیان صحبت می کنیم، ساخت اطلاعات بنیان محصولی است کدام ممکن است خواهید کرد برای ما طراحی می کنید. تحقیقات رشد آن متعلق به ما است.” ما خودمان محصول را برای افراد شخصی محلی سازی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نوآوری شناخته شده به عنوان خوب دستور شکسته نشده دارد.

وی اظهار داشت: تمایز ساخت اطلاعات همراه خود این تولیدی است کدام ممکن است ما ساده ساخت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات آن همه اجتناب کرده اند خارج تامین تبدیل می شود.

الشمسی افزود: “یکی اجتناب کرده اند شوک های مالی ما در وسط ۱۹۹۷ به همان اندازه کنون، موضوع انبار کالاهای اساسی است. شاید متنوع بپرسند کدام ممکن است این موضوع چه ربطی به اقتصاد اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال دارد.” زی برخلاف کار بی نظیر ملت باید {در این} زمینه انجام شود.

وی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به یارانه های کلانی کدام ممکن است مقامات {در این} زمینه تیز کردن کرده است، نتوانسته ایم نمایندگی های اطلاعات بنیان را به اصلاح فرآیند های کشاورزی به طور قابل توجهی در بحث آبیاری، مدیریت آب در کشاورزی، ساخت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} ترغیب کنیم. کشاورزی هر دو جامعه‌هایی کدام ممکن است در بخش‌های مختلف واردات ورزش می‌کنند.» «{در این} زمینه آنلاین شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بتوانیم همراه خود اعلان درست اجتناب کرده اند نمایندگی‌های حال، مقامات را در بحث غلات، نهاده‌های دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن‌های خوراکی به خارجی‌ها تکیه کن کنیم. کافی است در موجود است بریم.

خواستن به آسانسور حمایت

شمسی اظهار داشت: در جاری حاضر حدود سه سهم ساخت ناخالص خانه ما در بخش اطلاعات است، با این حال قابلیت ملت به معنای واقعی کلمه هستند بیش اجتناب کرده اند اینجا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {به سمت} نیازها ابلاغی مقام معظم مدیریت – کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵ سهم است، حرکت کنیم. یعنی این حداقل تقاضایی است کدام ممکن است {در این} موضوع دارند.

وی شکسته نشده داد: ما باقی مانده است همراه خود نیازها شخصی شکاف داریم، با این حال انبساط این اکوسیستم فوق العاده خوشایند {بوده است}. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مؤلفه های حیاتی، ارجاع به سایر گروه های اطلاعات بنیان است. ساختار اقتصاد ما بیشتر مبتنی بر اقتصاد عادی است کدام ممکن است شبیه به اقتصاد بخش شخصی است. همین امر با توجه به واحد تولیدی های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نیز صادق است. این زیبایی شناختی است کدام ممکن است {همه ما} باید بتوانیم همراه خود آن سازگار شویم به همان اندازه اتفاقات خوبی برای ما بیفتد.

این کارشناس مالی افزود: محدوده مسیر اقتصاد، صنعت، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اجتناب کرده اند مسیر اطلاعات آرم می دهد کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب جستجو در نتیجه گیری اقتصاد پویا با بیرون نفت اجتناب کرده اند این مسیر هستند چرا کدام ممکن است نزدیک به ۴ میلیون دانش آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش آموز داریم. تا حد زیادی” ما اجتناب کرده اند ۱۴ میلیون یادگیرنده داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره ای جز جابجایی به این مد نداریم.

وی اظهار داشت: ما {نیروی کار} a فوق العاده ای داریم. {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به آن باید افرادی متکی به اطلاعات ساخت کنیم به همان اندازه اقتصادمان را اجتناب کرده اند این سلطه نفت رها کنیم. صرف نظر از شخصی نفت چیست، سنت نفت چیزی است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود ما خوب مقامات اضافه وزن، فرم ها بیش اجتناب کرده اند حد، اصول متناقض بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تجاری نامناسب برای کارآفرینی داشته باشیم.

لزوم ملاحظه به اقتصاد اطلاعات

چون آن است مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه بوشیر در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: مانترا محدوده رئیس معظم انقلاب اسلامی «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» است. سال آرم دهنده اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهم این موضوع در بلند مدت است.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بر لزوم امتحان شده جهادی برای نتیجه گیری مانترا سال تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: نامگذاری سال جاری شناخته شده به عنوان «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» آرم اجتناب کرده اند اهتمام ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف مقام معظم مدیریت دارد. انقلابی در معیشت، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله.

وی بر لزوم ملاحظه ویژه مسئولان به امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نتیجه گیری اقتصاد اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {در این} مسیر موجب ارتقای کل ساخت، ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار سراسری در جهان در سراسر جهان تبدیل می شود.

امام جمعه بوشهر همراه خود محوریت iKEA وی همراه خود ردیابی به اینکه انتخاب مسئولان باید رفع مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری کودکان باشد، خاطرنشان کرد: نتیجه گیری مانترا امسال مقام معظم مدیریت زمینه تعمیر مشکلات محله را پیشنهادات.

امید است در سال ۱۴۰۱ همراه خود انبساط مالی اجتناب کرده اند طریق اطلاعات، اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ما انبساط تنبل. زی حاضر خوبی اجتناب کرده اند توانایی انسانی ما