پیش نویس متنی دانستن درباره مذاکرات {وجود ندارد}/ موضع ایران در جاری محکم تر شدن است
یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس در خصوص عمیق دیدار همراه خود وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نیروی کار مذاکره کننده هسته ای ذکر شد: رایزنی ها اجتناب کرده اند طریق میانجیگران در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجازه دهیم نتیجه این رایزنی ها خاص شود. ”