پیشنهاد هایی برای رژیم غذایی مفید در دوران باردار بودن

دوران باردار بودن اجتناب کرده اند زمان لقاح به همان اندازه تولد است. {در این} مدت، جنین همراه خود داروها مغذی مادر در رحم انبساط می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر باید به رژیم غذایی مفید ملاحظه ویژه‌ای داشته باشد. به معنای واقعی کلمه هستند، رژیم غذایی در دوران باردار بودن نباید تمایز زیادی همراه خود خوب رژیم غذایی متعادل روزمره داشته باشد، با این حال باید اجتناب کرده اند غذاهای خاصی کدام ممکن است قابل انجام است برای کودک متولد نشده مفید نباشد، اجتناب کرد. آنچه واقعاً ضروری است اینجا است کدام ممکن است خطرناک وعده های غذایی نخورید از کودک نسبت به آنچه می خورید ظریف تر {خواهد بود}. به معنای واقعی کلمه هستند، به خوبی تدریجی شده است کدام ممکن است مصرف شده نامناسب به طور مستقیم در نتیجه وزن کم هنگام تولد در کودک نوپا تبدیل می شود، عاملی کدام ممکن است باعث افزایش مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر پری ناتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بروز ناهنجاری های مادرزادی تبدیل می شود.

همین امر با اشاره به سبک مسکن نیز صدق می تدریجی: سیگار کشیدن، عادتی کدام ممکن است برای مادر خطرناک است، حتی برای جنین مضرتر است، همین امر با اشاره به الکل نیز صدق می تدریجی، کدام ممکن است باید به همان اندازه زمان لقاح به طور درست اجتناب کرده اند رژیم غذایی بردن شود. بلعیدن کافئین ویژه به ویژه در سطوح آخر باردار بودن باید از نزدیک کاهش یابد. افزایش وزن در دوران باردار بودن تدریجی نیست از به عناصر زیادی متکی است کدام ممکن است مهمترین آنها وزن جنین در بدو تولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مصرف شده زن در اوایل باردار بودن است.

افزایش وزن باید در محدوده ۱۰ به همان اندازه ۱۵ کیلوگرم (۱۶ به همان اندازه ۲۰ کیلوگرم برای دوقلوها) باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها اضافه وزن باید {در این} محدوده زیرین بمانند. افزایش وزن در دوران باردار بودن نباید خطی باشد، اما علاوه بر این ساده اجتناب کرده اند هفته دهم آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته همراه خود سرعتی در حدود ۳۵۰-۴۰۰ خوب و دنج در هفته (۷۵۰ خوب و دنج برای دوقلوها) افزایش خواهد یافت. ورزش جسمی به طور گسترده در این دوران مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه مشکلات وزنی تا حد زیادی تبدیل می شود. به همان اندازه حد امکان پرسه زدن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده بمانید. همه وقت از آب بنوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از میوه بخورید. باردار بودن خوب تخصص a فوق العاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ زمان مدیریت رژیم غذایی، با این حال فوق العاده ضروری است کدام ممکن است مراقب آنچه می خورید باشید.