پیشنهاد ارز مورد نیاز واردات/وام خودرو با توجه به پیشرفت طرح مسکن پرداخت می شود
رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این نهاد برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو خبر داد و همچنین از اعطای تسهیلات به طرح ملی نهضت مسکن گفت چرا که این طرح به تازگی آغاز شده است و در آینده نزدیک است. ماه ها و سال ها، میزان پیشرفت فیزیکی طرح خواهد بود پرداخت وام افزایش می یابد.