پیام رئیس جمهور در همایش بزرگداشت شیخ اشرک
رئیس جمهور با تجلیل از مرجعیت علمی اندیشمندانی چون شیخ اشراک به عنوان فرصتی مغتنم در عصر سردرگمی بشر امروزی، به دنبال ساحل مطمئنی از معنویت در پس این ضایعه است و تصریح کرد: بر ماست که قدردان چنین سرمایه های بزرگی بیش از پیش باشیم. از قبل.بیایید داشته باشیم