پیام تسلیت سید محمد خاتمی پس از درگذشت ابتهاج
رئیس دولت اصلاحات در پیام تسلیت خود نوشت: خطیب نامی زمان ما که کلمه را می دانست و قدر کلمه را می دانست و مرد را تحسین می کرد و ایران را دوست می داشت، استاد هوشنگ ابتهای (ه.ا. سایه) در جهان و جهان درگذشت. خود انبوه هواداران غمگین بود.