پوشش وزارت اقتصاد حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان است
وزیر اقتصاد اظهار داشت: انتخاب اول مقامات در سال ۱۴۰۱ حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های تولیدی اطلاعات بنیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد برای تعمیر موانعی کدام ممکن است در این مد موجود است امتحان شده خواهد کرد.