پناهیان: الآن سه قوه سه قبضه کرده‌اند به همان اندازه کاری انجام بگیرد، ولی اجتناب کرده اند هر سه تای این‌ها رانت درمی‌آید
علیرضا پناهیان اظهار داشت: الآن قوانین در مجلس تصویب می‌شود، قوۀ قضائیه هم نظارت می‌تدریجی، قوۀ مجریه هم می‌خواهد آن را اعمال بکند، سه قبضه کرده‌اند به همان اندازه عالی کاری انجام بگیرد، ولی اجتناب کرده اند هر سه تای این‌ها رانت درمی‌آید. قابل دستیابی است رانت‌خواری در ساخت قوانین مؤثر واقع بشود.