پس اجتناب کرده اند این اختراع جدید، خواه یا نه معامله با جدیدی برای دیابت موجود است؟

مشکلات دیابت دومین مسئله نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در آمریکا است. تقریباً ۲ میلیون نفر در آمریکا دیابت نوع ۱ دارند کدام ممکن است همراه خود انسولین معامله با تبدیل می شود. متعدد تولید دیگری تحت تأثیر دیابت نوع ۲ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵ سهم اجتناب کرده اند افراد حتی نمی دانند کدام ممکن است به دیابت مبتلا هستند. این اشخاص حقیقی بیشتر اوقات به همان اندازه روزی کدام ممکن است علائمی قابل مقایسه با خستگی غیرعادی، تکرر بیش اجتناب کرده اند حد ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی مداوم را نماد ندهند، پیش آگهی داده نمی شوند. اینها شایع ترین علائم دیابت هستند.

حتی امروزه متعدد اجتناب کرده اند محققان در خواستار درمانی برای دیابت نوع ۱ هستند. تیمی اجتناب کرده اند دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان دیابت اخیراً بررسی‌ای را آشکار کرده‌اند کدام ممکن است نماد می‌دهد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مخلوط کردن ۲ دارو، توانستند دیابت نوع ۱ را در آغاز بیماری معکوس کنند. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این ۲ دارو، آنها همراه خود موفقیت دیابت را در اکثر موش های مورد آزمایش قرار دادند. این موفقیت آنها را به پیش سوراخ بینی اینکه سریع اجتناب کرده اند انسان در کارآزمایی های علمی استفاده خواهند کرد، سوق می دهد. این اراده یکی اجتناب کرده اند معامله با های جدید دیابت نوع ۱ باشد.

۲ بررسی علمی به صورت جداگانه تدریجی کردند کدام ممکن است مختلط اجتناب کرده اند داروهای ضد CD3 را انتخاب کنید و انتخاب کنید معکوس برای بیش اجتناب کرده اند عالی سال اندازه می کشد. محققان با اشاره به امکان معامله با دیابت سرگرمی زده هستند، به طور قابل توجهی آنهایی کدام ممکن است در جاری بررسی دیابت نابهنگام هر دو جوانان هستند. این کارآزمایی‌های علمی در پیش بینی تایید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن کارآزمایی‌هایی در افرادی می‌شود کدام ممکن است اخیراً دیابت پیش آگهی داده شده است هر دو {افرادی که} پیش دیابت فکر می‌شوند.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مشکلات ناشی اجتناب کرده اند افزایش قند خون در کل زمان شدیدتر تبدیل می شود، این امید موجود است کدام ممکن است این مخلوط اجتناب کرده اند داروها دیابت را در گذشته اجتناب کرده اند اینکه زمان شکستن به اندام های بی نظیر هیکل را داشته باشد، معکوس تدریجی.

اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است مخلوط کردن دارو به سیستم امنیت می آموزد کدام ممکن است در مقابل حمله به سلول های ساخت کننده انسولین در پانکراس، تحمل تدریجی. به نظر می رسد مانند است این مخلوط سیستم امنیت را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به سلول های بتا را کاهش می دهد. جدا از این، سلول های ترتیب کننده برای حفاظت خاص اجتناب کرده اند این سلول های بتا تزریق می شوند. این داروها شناخته شده به عنوان واکسن مورد استفاده قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات جانبی به سختی اجتناب کرده اند شخصی نماد دادند. این بیماری در کل مسکن حیوانات مورد آزمایش عود نکرد.

اگر معلوم شود کدام ممکن است این تجزیه و تحلیل پیشرفتی است کدام ممکن است دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد در جستجوی آن بوده اند، این خبر a فوق العاده ای است. بهتر از خبر برای کودکانی است کدام ممکن است به این بیماری مبتلا هستند. اگر دیابت آنها قابل معامله با باشد، می توانند مسکن روال داشته باشند!

مخلوط کردن این راه جدید همراه خود بازی، خواب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم قند خون ممکن است معامله با جدیدی برای دیابت نوع ۱ باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به معنای بالا این بیماری گروتسک در کل مسکن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مشکلات دیابت نوع ۱ باشد. کلیه ها، اجتناب کرده اند بیماری، کوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برداشتن عضو جلوگیری می تدریجی.

اگر این ۲ دارو شناخته شده به عنوان عالی واکسن صحیح به سمت دیابت تایید شود، اولین بار است کدام ممکن است دانشمندان می توانند دیابت را معکوس کنند. این مخلوط دارویی ممکن است سلول های ساخت کننده انسولین را با بیرون خواستن به پیوند لوزالمعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب ناشی اجتناب کرده اند داروهای ضد پس زدگی ترمیم تدریجی.

باید محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان را الهام بخش کرد کدام ممکن است برای معامله با این بیماری گروتسک به کار یکپارچه دهند. هنگامی کدام ممکن است آزمایشات انسانی آغاز تبدیل می شود، مخلوط کردن ضد CD3 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروانسولین سوراخ بینی قابل انجام است نتایج می خواست را تحمیل تدریجی. این به عنوان a شناخته می شود نعمت خارق العاده برای افراد {در سراسر} جهان {خواهد بود}.