پزشکان: کشورهایی مانند امارات برای نخبگان ما تله گذاشته اند
عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس: مالیاتی که برای تولیدکنندگان وضع کردیم بسیار سنگین تر از گذشته است و از سوی دیگر قدرت خرید بازار کاهش یافته و از افزایش حقوق کارمندان نیز خبر داده ایم! یعنی معادله ای درست کرده ایم که حاصل آن فرار نخبگان و سرمایه است.