پرتاب موشک اسکندر در شرق اوکراین – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانممکن است به بازخورد پاسخ می دهید »“ممکن است.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی آشکار نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند آشکار نخواهد شد.