پاپ: اوکراین آرم داده است کدام ممکن است ما نژادپرست هستیم
اکنون به هر دو طرف کدام ممکن است به نظر می رسید کنید، موج احساسات حمایت گرایانه جاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها در اعتراض به تهاجم روس ها برای فریاد زدن مخلوط شدند. “دعا برای اوکراین” خوب پست تدریجی در رسانه های اجتماعی است