پاسخ گاردین به اتحاد ایران همراه خود آمریکا و انگلیس؛ گروه دیپلماتیک
روزنامه گاردین به اتحاد انگلیس همراه خود ایران و آمریکا پاسخ نماد داد.