“وین” معطل پاسخ آمریکا است/ سفارت افغانستان را به دولتی کدام ممکن است به رسمیت نشناخته‌ایم نمی‌دهیمبه گزارش وانانیوز، 

 سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی شخصی همراه خود خبرنگاران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی همراه خود قرائت ادعا وزارت خارجه به رویداد فرا رسیدن روز قدس در {پاسخ به} سوالی در ارجاع به بدتر کردن جنایت های رژیم صهیونیستی در فلسطین طی روزهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ایران به این جنایت ها ذکر شد: آنچه کدام ممکن است بلافاصله شاهد آن روی زمین اسلام هستیم اینجا است کدام ممکن است موضوع اول جهان اسلام یعنی فلسطین در محاق قرار گرفته است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی امتحان شده می تنبل کدام ممکن است موضوع فلسطین را به موضوع ثانویه جهان اسلام تغییر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت این موضوع کشورهای مختلف جهان اسلام باید کاری کنند کدام ممکن است این امتحان شده‌ها شکست بخورد.

این دیپلمات ارشد کشورمان همراه خود خاص اینکه به رغم دسیسه های رژیم صهیونیستی، ایده ها کلی جهان اسلام همچنان موضوع فلسطین را موضوع اول خودشان می دانند، افزود: متأسفانه رژیم صهیونیستی در پی دوره ای سازی روابط شخصی همراه خود برخی اجتناب کرده اند ملت ها اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت هایش جری‌تر شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره امتحان شده می تنبل دیدگاه های جهان اسلام را نسبت به موضوع فلسطین {به یکدیگر} نزدیک تر تنبل. تمام اندازه مختلف مفهوم فلسطین نماد می دهد کدام ممکن است این موضوع، موضوع اول جهان اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم وعده الهی {در این} زمینه بدون در نظر گرفتن زودتر محقق شود.

وی در یکپارچه ذکر شد وگوی شخصی همراه خود خبرنگاران در {پاسخ به} خبرنگار اسپوتینک در ارجاع به فشار مرزی تحمیل شده بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در قلمرو دوغارون طی روزهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه این فشار ها پیش اجتناب کرده اند این نیز تکرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای این نبرد ها چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران چه اقدامی می‌خواهد {در این} زمینه انجام دهد، ذکر شد: مرزداران غیور ما در مرزهای ملت همراه خود افغانستان به خاطر اوضاع خانه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآشنایی بالقوه برخی اجتناب کرده اند مأموران مرزی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان کدام ممکن است در مرزهای ایران مستقر شدند به همان اندازه به بلافاصله همراه خود خویشتن داری رفتار کرده‌اند.

وی یکپارچه داد: بعد از همه تکرار این موضوع جای اولویت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن اینکه مرزداران ما وظیفه دارند اجتناب کرده اند هر گونه تردد بوتلگ جلوگیری کنند ما آمادگی داریم تعلیمات اجباری را در خصوص عوامل مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار ماهر {در این} زمینه به مرزبانان جدید افغانستان حاضر کنیم. ما در نظر گرفته شده می کنیم تکرار این موضوعات جای اولویت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را اجتناب کرده اند طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی لحظه ای افغانستان سوئیچ داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این خویشتن داری باعث سوءبرداشت طرف مقابل نشده باشد.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} سوالی در ارجاع به اطلاعات چاپ شده شده با اشاره به بازدید اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران تصریح کرد: انجام این بازدید در اصل شکل است ولی ادامه دارد گذشته تاریخی آن قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرین نشده است. انجام این بازدید خواستن به دارد کدام ممکن است باید این توسعه طی شود.

خطیب زاده علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس در ارجاع به اطلاعات چاپ شده شده با اشاره به برگزاری در اطراف پنجم ذکر شد وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان اظهار کرد: در اطراف پنجم ذکر شد وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در ۵ شنبه هفته قبلی همراه خود امتحان شده هایی کدام ممکن است مقامات عراق انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت های مقامات عمان در بغداد برگزار شد. این ذکر شد‌وگوها رو به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه بود. چارچوب هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته پیش سوراخ بینی شده بود {در این} ذکر شد وگوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ذکر شد‌وگوها قابل توجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ذکر شد‌وگوها به درجه سیاسی سطح عالی بهبود پیدا تنبل می‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است برای عجله شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در بخش های مختلف در چارچوب مذاکرات بین ۲ ملت باشیم.

این دیپلمات برتر رتبه کشورمان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اطلاعات چاپ شده شده در ارجاع به در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است در بلند مدت نزدیک شاهد دیدار وزیران امور خارجه ۲ ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان باشیم، تصریح کرد: ادامه دارد در آن زمان قرار نداریم.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس در خصوص ذکر شد‌وگوی تلفنی جدیدترین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوزپ بورل در کنترل پوشش خارجه اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید بورل مبنی بر اینکه تمدید شده شدن استنشاق مذاکرات به نفع مذاکرات نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه صحیح است ذکر شد وگوها مجددا میان مشاور اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کننده ارشد ایران برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه تصمیمی {در این} ارتباط گرفته شده است، تصریح کرد: در مذاکرات آنچه کدام ممکن است درمورد به ایران، اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین است تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده ذکر شد وگوها در برجام در جاری پیش برداشتن آن چیزی است کدام ممکن است بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا که همچنان ادامه دارد. بعد از همه هر ۲ طرف ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا یعنی آقای بورل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای امیرعبداللهیان بر این ادراک مشترک بودند کدام ممکن است تمدید شده شدن استنشاق مذاکرات به نفع ذکر شد وگوها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن زودتر این تنفس همراه خود عالی دیدار حضوری معاصر شود.

وی افزود: ادامه دارد تصمیمی دانستن درباره اینکه این دیدار در مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چه سطحی انجام شود گرفته نشده با این حال انجام این موضوع در اصل شکل است.

خطیب زاده ذکر شد: آنچه کدام ممکن است حیاتی است اینجا است کدام ممکن است ذکر شد وگوها متوقف نشده است. آقای باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورا به صورت مرتب همراه خود یکدیگر در ارتباط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق هماهنگ کننده ذکر شد وگوها، این ذکر شد وگوها در جاری انجام است.

سخنگوی وزارت خارجه در {پاسخ به} پرس و جو ایسنا در ارجاع به اطلاعات چاپ شده شده در خصوص اعزام عالی دیپلمات اجتناب کرده اند هیئت حاکمه سرپرستی لحظه ای افغانستان به محل سفارت این ملت در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه مشاوره تبدیل می شود تصور به ۲ دیپلمات تولید دیگری نیز به این محل قرارگیری دیپلماتیک اعزام شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه ایران این خبر را تأیید می تنبل، ذکر شد: سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید دیپلمات ها بین وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارتخانه ها عالی امر دوره ای است کدام ممکن است در وسط های سه الی ۵ ساله براساس انتخاب کشورهای فرستنده انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امر جدیدی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات تولید دیگری ندارد. سفارت افغانستان در تهران همراه خود ملاحظه به اینکه چندین میلیون مهاجر افغانستانی در ایران اقامت می کنند همراه خود آمار تعدادی از هزار مراجعه کننده گذراندن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی سفارت افغانستان در ایران {در این} زمینه آماری را گفتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین ایده به انواع زیادی کارمند به طور قابل توجهی در بخش کنسولی خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مساعدت کنیم کدام ممکن است کارهای این سفارتخانه بعد اجتناب کرده اند بالا مدت مأموریت کارکنانش متوقف نشود ویژه به ویژه در بخش کنسولی همراه خود ملاحظه به میزان بالای مراجعه کنندگان به سفارت این ملت در ایران در ارجاع به امتیازات کنسولی.

سخنگوی وزارت خارجه در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به پذیرش دیپلمات هیئت حاکمه سرپرستی لحظه ای افغانستان اجتناب کرده اند سوی ایران خواه یا نه این به منزله به راحتی کردن به رسمیت شناختن هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اجتناب کرده اند سوی ایران نیست، ذکر شد: ۹.

وی یکپارچه داد: ما سفارت را به دولتی کدام ممکن است به رسمیت نشناخته ایم نمی دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون های ببین المللی {در این} زمینه روشن است.

خطیب زاده افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری هیچ کنوانسیون در سراسر جهان منعی برای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید دیپلمات ها قائل نیست.

وی یکپارچه داد: این ترمیم انرژی همراه خود محافظت وضعیت حقوقی سفارت عالی امر انصافاً دوره ای است.

خطیب زاده تصریح کرد: این اقدام به معنای عرضه سفارت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر ایجاد مسیر عکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایران {در این} زمینه انصافاً روشن است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو تولید دیگری ایسنا مبنی بر اینکه ایران گفتن کرده بود کدام ممکن است صحیح است در گذشته اجتناب کرده اند در اطراف جدید مذاکرات بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان، ریاض به مطالب مکتوب مطرح شده اجتناب کرده اند سوی تهران پاسخ این است بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه این اقدام اجتناب کرده اند سوی عربستان در در اطراف پنجم ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوها تکمیل شد، تصریح کرد: در جریان در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ۲ طرف با اشاره به امتیازات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای ذکر شد وگو کردند.

خطیب زاده ذکر شد: علاوه بر این ان‌شاءالله امسال شاهد بازدید حجاج ایرانی برای نمایندگی در مراسم حج به عربستان خواهیم بود. سال قبلی به خاطر کرونا مراسم حج خانه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگو حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است احتمالا نزدیک به ۴۰ هزار نفر حجاج ایرانی به مراسم حج اعزام شوند. بعد از همه عمیق این موضوع را اجتناب کرده اند گروه حج بپرسید.

وی یکپارچه داد: موضوعات عکس نیز در جریان این مذاکرات در اصل کار بوده کدام ممکن است در جاری انجام است.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در ارجاع به اطلاعات چاپ شده شده با اشاره به اصلاح سفرای ایران در خارج اجتناب کرده اند ملت نیز ذکر شد: حدود ۴۰ نفر اجتناب کرده اند سفرا در لیست اصلاح هستند. جانشینان آن ها نیز خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروسه های اجرایی این موضوع در جاری طی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام است.

خطیب زاده در پاسخ به پرس و جو عکس در ارجاع به حق‌آبه هیرمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان {در این} زمینه خاطر نماد کرد: حق‌آبه هیرمند قراردادی است بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال های در اطراف موجود بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان عالی حاکمیت ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری آفرین {در این} قلمرو امتحان شده می تنبل کدام ممکن است اطلاعات اختلافی {در این} زمینه را اجتناب کرده اند طریق مرضی الطرفین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگو رفع تنبل. کمیساریای برتر آب همراه خود هم دیدارهایی داشته اند. برخی اقدامات ناکافی اجتناب کرده اند سوی هیئت حاکمه سرپرستی لحظه ای افغانستان {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در یکپارچه مسیری کدام ممکن است می بینیم این اقدامات به ۱ اقدام قطعی سازنده بیانجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت حاکمه سرپرستی لحظه ای افغانستان به تعهد شخصی {در این} زمینه حرکت تنبل.

این دیپلمات ارشد کشورمان در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگاری با اشاره به هتک حرمت به قرآن کریم در برخی اجتناب کرده اند کشورهای ecu از طریق هفته های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات وزارت خارجه در محکومیت این موضوع تصریح کرد: اقداماتی کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند کشورهای اسکاندیناوی {در این} زمینه تفسیر شد، منزجر کننده است. وزارت امور خارجه ایران بنا بر تعهد ذاتی شخصی این موضوع را اجتناب کرده اند سوی وزارت خارجه های کشورهای مقابل پیگیری کرده است. موضوع صرفا دادن ادعا نیست اما علاوه بر این گنجاندن این موضوعات در اصل کار ذکر شد وگوها است. وزارت خارجه سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاماتی کدام ممکن است {در این} زمینه همراه خود آن ها صحبت شد اجتناب کرده اند این اقدام {انجام شده} {در این} ملت گفتن برائت کردند ولی ما پیش بینی داریم کدام ممکن است به اسم آزادی، آزادی مبتلا نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقدسات مسلمانان توهین نشود.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس در خصوص اظهارات مسعود بارزانی یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد اقلیم کردستان در ارجاع به لزوم تغییر اقلیم کردستان به وضعیت کنفدرالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات یکی اجتناب کرده اند فرماندهان نظامی ترکیه مبنی بر احتمال دسترسی گرد و غبار ایران برای نبرد همراه خود گروه های تروریستی تصریح کرد: مرزداران غیور ما کار شخصی را همراه خود دقت انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی اجتناب کرده اند این شوخی ها {نمی تواند} همراه خود ایران انجام دهد. جمهوری اسلامی ایران وظایف ملت ها را {در این} بخش به آن است ها یادآوری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش هم مسئولانه {در این} زمینه حرکت کرده است.

خطیب زاده افزود: با اشاره به امتیازات خانه عراق نیز این موضوعات باید در موجود در عراق در ارجاع به آن ها انتخاب گیری شود. ما بر عراق باثبات تأکید داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق نیز باید امتحان شده تنبل کدام ممکن است به شمول قلمرو اقلیم، طرف سازنده ای در تحولات قلمرو ای باشد.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس مبنی بر اینکه طی تعدادی از روز جدیدترین شاهد انفجارهایی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدن شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزاره ها {در این} ملت هستیم، این در حالی است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند افسران در ملت ما می گفتند کدام ممکن است طالبان در ارجاع به تهیه کنید ایمنی شیعیان در افغانستان تضمین داده ولی اکنون به نظرمی رسد کدام ممکن است طالبان اجتناب کرده اند تحمیل ایمنی در افغانستان ویژه به ویژه برای اقلیت هزاره ناتوان است. تحلیل ایران در ارجاع به امتیازات امنیتی در افغانستان چیست، اگر این اقدامات تروریستی اجتناب کرده اند سوی گروه داعش انجام تبدیل می شود ایران در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه در نبرد همراه خود داعش پیش قدم بود، چرا این اقدام را برای افغانستان انجام نمی دهد، ذکر شد: وضعیت افغانستان به شمول تمامی گروه های قومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی این ملت برای ما اجتناب کرده اند روز اول مهم {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما وظیفه هیئت حاکمه افغانستان نسبت به تمامی اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افغانستانی را همواره بازگشت به شده ایم. ما در افغانستان اقلیتی نداریم. ما در افغانستان اقوام مختلف داریم کدام ممکن است در بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای افغانستان همراه هستند. ما وظیفه قطعی هیئت حاکمه افغانستان نسبت به تهیه کنید ایمنی همه اقوام در افغانستان را توده ها یادآوری کرده ایم. فوق العاده متأسف هستیم کدام ممکن است هیئت حاکمه نتوانسته ایمنی اجباری را در برخی اجتناب کرده اند مناطق فراهم تنبل. این اقدامات تروریستی اجتناب کرده اند سوی ایران از نزدیک محکوم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آمادگی داریم کدام ممکن است تجربیات شخصی را در ارجاع به نبرد همراه خود این گروه های تروریستی به هیئت حاکمه سرپرستی لحظه ای افغانستان منتقل کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه در یکپارچه ذکر شد‌وگوی شخصی همراه خود خبرنگاران در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار سی ان ان دانستن درباره اطلاعات چاپ شده شده مبنی بر اینکه ایران سانتریفیوژهای شخصی را به نطنز منتقل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه ایران در جستجوی اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند غنی سازی ۶۰ سهم {به سمت} ۹۰ سهم پیش برود، ذکر شد: ایران عضو NPT است. ایران رژیم عدم اشاعه را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات پادمان را به طور مناسب انجام داده است. سوئیچ سانترفیوژ ها اجتناب کرده اند کرج به نطنز نیز پس اجتناب کرده اند اقدامات خرابکارانه ای کدام ممکن است تکمیل شد همراه خود اطلاع آژانس صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس رژیم عدم اشاعه ما این اجازه را داریم کدام ممکن است براساس نیازهای {صلح آمیز} شخصی هر اقدامی را همراه خود اطلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر آژانس انجام دهیم.

خطیب زاده علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس در ارجاع به اطلاعات چاپ شده شده مبنی بر اینکه تصور به در بلند مدت نزدیک مهدی صفری معاون دیپلماسی مالی وزارت خارجه به باکو بازدید تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه سفری در درجه بعدی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان تصور به انجام شود، ذکر شد: ماموریت های مشترک زیادی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان در تعدادی از ماه جدیدترین به طور قابل توجهی در ۱۰ ماه جدیدترین رئوس مطالب شده است. دعوت برای بازدید در درجه روسای جمهور ۲ ملت به صورت متقابل {انجام شده} است. ایران باید علاوه بر این نشست مشترک تهران، آنکارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکو را برگزار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری برگزاری این نشست در جاری این سیستم ریزی است. بازدید افسران ۲ ملت به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکو ساده محدود به بازدید افسران وزارت خارجه ۲ ملت نیست.

وی افزود: امیدواریم اجرایی شدن ماموریت های مشترک رئوس مطالب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن برای هر ۲ ملت را سریع شاهد باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس در ارجاع به تحولات جدیدترین یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه این تحولات ربطی به مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان دارد هر دو ۹، ذکر شد: ایران اجتناب کرده اند تداوم منقل بس در یمن استقبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان عالی طرف سازنده امتحان شده می تنبل کدام ممکن است این منقل بس در بستری یکپارچه پیدا تنبل کدام ممکن است به تعمیر محاصره یمن منجر شود. بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو، بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در جریان ذکر شد‌وگوها بین وزیر خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرکل گروه ملل امتیازات مرتبط همراه خود یمن پیگیری شده است. آقای گوترش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت قابل توجه کدام ممکن است {در این} زمینه داشته اند باعث تقدیر است.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به دیدار جدیدترین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب آبادی رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه ذکر شد: همکاری های ما همراه خود قوه قضاییه توسعه پیدا کرده است. در ذکر شد‌وگوهای اخیری کدام ممکن است تکمیل شد قرار شد وزارت خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه در بخش حقوق شهروندی، پیگیری حقوق ایرانیان خارج اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاضدت های قضایی همکاری های نزدیک تری داشته باشند. قوه قضاییه در بحث حمایت اجتناب کرده اند ایرانیان خارج اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند حقوق آن ها همکاری های خوبی همراه خود وزارت خارجه داشته است. راهگشایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره گشایی های خوبی انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه این مسیر ممکن است قطعا به نتایج خوبی بیانجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما کمک شایان توجهی بکند.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این با اشاره به اظهارات جدیدترین وزیر امور خارجه آمریکا در ارجاع به نیاز آزادی عالی مجرم ۲ تابعیتی کدام ممکن است در ایران زندانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بحث تبادل زندانیان بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن ذکر شد: ۲ موضوع را باید اجتناب کرده اند هم تفکیک کرد. در ارجاع به موضوعات بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی ایران همواره آمادگی داشته کدام ممکن است این موضوع را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ورودی ببرد. موضوع تولید دیگری رفتارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش زده آمریکا است. آن ها امتحان شده می کنند همه عامل را گروگان امتیازات تولید دیگری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار اول نیست کدام ممکن است آن ها امتیازات انسان دلپذیر را گروگان امتیازات عکس اجتناب کرده اند جمله نتایج مذاکرات وین کرده اند. اگر آن ها {در این} زمینه آرزو دقیق داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست اجتناب کرده اند این اقدامات پوشش زده بردارند ممکن است این امتیازات برای عالی بار تمام کرد.

خطیب زاده علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس در ارجاع به حمله ها سایبری به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات چاپ شده شده مبنی بر اینکه این حمله ها سایبری در کل روزهای جدیدترین اجتناب کرده اند کشورهایی چون هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس علیه ایران {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه وزارت خارجه {در این} زمینه پیگیری انجام داده است هر دو ۹، ذکر شد: ما فقدان قابل توجه در مبانی آمره در سراسر جهان در خصوص مباحث سایبری را بافت می کنیم. کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله ایران امتحان شده کرده اند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند قوانینی کدام ممکن است {در این} زمینه موجود است را به توافقات جهان شمول تغییر کنند به همان اندازه تفاهم نامه های در سراسر جهان {در این} خصوص تعیین کنید بگیرد.

وی ذکر شد: متأسفانه این حمله ها جدید نیست. این حمله ها را ما هر روز داریم برخی زمان ها به همان اندازه تعدادی از هزار حمله سایبری به تارنماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های وزارتخانه های مختلف در ایران انجام تبدیل می شود. واقعیت اینجا است کدام ممکن است اشاره این چیزها کار آسان ای نیست. ما به صورت نزدیک این امتیازات را پیگیری می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وسط سراسری دنیای آنلاین ما {در این} زمینه تبادل تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگو می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری آن در اصل شکل است.

سخنگوی وزارت خارجه در {پاسخ به} پرس و جو عکس مبنی براین کدام ممکن است گذشته تاریخی بعدی مذاکرات وین چه روزی {خواهد بود} باتوجه به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای جدیدترین امیر عبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورل تصریح کرد: آقای مورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقری هر ۲ در ذکر شد‌وگوهای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روزانه قرار دارند همراه خود هم در ارتباط هستند پیام بین آنها رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ملاقاتی فرای این موضوع انجام شود توافقی بوده کدام ممکن است بین آقای امیر عبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورل {انجام شده} ولی شبیه به طور کدام ممکن است گفتم ادامه دارد تاریخی برای این مفهوم روشن نشده است .

خطیب زاده یکپارچه داد: اگر آمریکا به موضوعات باقی مانده پاسخ صحیح داده بود این مفهوم این قدر کش پیدا نمی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما الان در وین بودیم.

خطیب زاده افزود: وین معطل پاسخ های آمریکا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این تطویل مذاکرات را به نفع هیچ طرفی نمی دانیم.

وی علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس درمورد توجه انداز اجتناب کرده اند بالا گیری روابط تهران – ریاض همراه خود ملاحظه به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای {انجام شده} بین ۲ ملت ذکر شد: شبیه به طور کدام ممکن است در {پاسخ به} سوالات پیش اجتناب کرده اند این گفتم ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوها رو به ورودی بوده ،ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوها تعدادی از قدم ورودی گذشت است همراه خود ملاحظه به این کدام ممکن است بین در اطراف چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم تعدادی از ماه شکاف وجود داشت. هماهنگی شده کدام ممکن است در اطراف بعدی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوها انجام شود. گذشته تاریخی تقریبی بین ۲ طرف {در این} زمینه خاص شده ولی این گذشته تاریخی ادامه دارد قطعی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما امیدواریم همراه خود ارتقاء ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای {به سمت} سیاسی امتیازات باقی مانده نیز رفع شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان علاوه بر این در مورد همکاری های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در بحث سوریه افزود: بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو در خصوص موضوع سوریه مراوادات قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همواره {در این} مسیر موضوعات را ازطریق هیات های نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی پیگیری کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامل پیچیده‌ای {در این} زمینه {وجود ندارد}.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس تصریح کرد: فروکاستن آن چه کدام ممکن است بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باقی مانده به ۱ موضوع ، تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خواست آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراییل است. موضوعات برای ما ۹ قابل فرو کاستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ آسان سازی. باید اساس های فشار حداکثری کدام ممکن است ترامپ علیه ایران کار گذاشته اجتناب کرده اند بین برود. چرخه انتفاع مالی ایران اجتناب کرده اند برجام به صورت مناسب لحاظ شود.

وی علاوه بر این همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند رویه مقامات آمریکا افزود: ما تاکید بر این داریم کدام ممکن است مبانی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خانه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات جلو در آمریکا {نمی تواند} تصمیم گیری کننده نتیجه ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوها در وین باشد. آنها حقوق بین الملل را نادیده می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنند امتیازات را به امتیازات خانه کشورشان گره بزنند.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} سوالی تاکید کرد: ایران مسیر ورزش های {صلح آمیز} هسته ای شخصی را همراه خود امکانات با بیرون ملاحظه به شانتاژ های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست ها یکپارچه می دهد.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} پرسشی تاکید کرد کدام ممکن است ایران به هیچ وجه اجازه نمی دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند خاکش علیه ملت عکس  سوءاستفاده شود.

وی علاوه بر این در {پاسخ به} سوالی مبنی بر این کدام ممکن است آقای امیر عبداللهیان چندی پیش گفتن کردند کدام ممکن است هماهنگی اولین در خصوص آزاد سازی مطالبات پولی ایران نزد یکی اجتناب کرده اند بانکهای خارجی {انجام شده} است اکنون این موضوع در چه مرحله ای است؟ ذکر شد:  آنچه کدام ممکن است آقای امیرعبداللهیان مشاوره اند مسیرش در جاری پیگیری است . در یکی ۲ هفته قبلی مسیر این موضوع پیگیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه بدهیم کدام ممکن است اگر جزییاتی باشد موسسه مالی مرکزی با اشاره به آن {اطلاع رسانی} می تنبل.

خطیب زاده علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو عکس با اشاره به موضع ایران در ارجاع به درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه موضع ایران اصلاح کرده است ذکر شد: موضع ایران در خصوص درگیری اوکراین خاص است.  ما دیگری درگیری هستیم درگیری را راه رفع نمی دانیم. وزیر خارجه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری افسران اوکراین اجتناب کرده اند شبیه به روز اول اجتناب کرده اند موضع ایران اطلاع داشتند بعد از همه این پوشش عالی اساس تولید دیگری نیز دارد ما همراه با این کدام ممکن است درگیری را رد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن مخالفیم معتقدیم کدام ممکن است باید به پایه های درگیری نیز کدام ممکن است چندین سال است توسط ناتو تحریک کردن شده ملاحظه شود. ایران هیچ گاه موافق درگیری نیست اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود تحریم های عالی جانبه نیز موافق نیستیم. ایران شخصی سال‌ها مورد تحریم های عالی جانبه بوده متعاقباً تحریم‌های عالی جانبه علیه ملت عکس را نیز به رسمیت نمی شناسد.

خطیب زاده ذکر شد: آمریکا {نمی تواند} هم پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم قاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم هیات ژوری باشد. آمریکا شخصی متهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} پوشش های شخصی را به تولید دیگری ملت ها تحمیل تنبل. متعاقباً نمی‌تواند مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجه  تحولات در سراسر جهان باشد.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در {پاسخ به} سوالی با اشاره به پول های بلوکه شده ایران اظهار کرد:متاسفانه برخی ازکشورها تحریم های یکجانبه آمریکا را کف دست آویزی کرده‌اند کدام ممکن است به تعهدات شخصی به سمت ایران  حرکت نکند. ادعاهای آنها {در این} زمینه مبنای حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی ندارد ایران هیچ تحریم در سراسر جهان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های آمریکا علیه ایران عالی جانبه است.

وی افزود: اگر کسی نخواهد بهانه‌های بیجا بیاورد ممکن است طلب ایران را تیز کردن تنبل.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است  خواه یا نه پول های بلوکه شده ایران پس اجتناب کرده اند آزاد سازی به خاطر تحریم ها ممکن است وارد ایران شود ذکر شد: مطمئنا.

سخنگوی وزارت خارجه علاوه بر این در ابتدای این نشست ادعا وزارت خارجه در ارجاع به فرا رسیدن روز قدس را به زبان عربی قرائت کرد.

او علاوه بر این فرا رسیدن روز خلیج فارس را گرامی داشت.

خطیب زاده علاوه بر این به فرا رسیدن سالروز شکست حمله نیروی دریایی آمریکا در طبس نیز ردیابی کرد.

خطیب زاده سپس همراه خود ردیابی به  انجام وزارت خارجه درطول عالی هفته قبلی به سوالات خبرنگاران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در ارجاع به ظاهر شد ایران به فینال تحولات بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو پاسخ ذکر شد.

انتهای پیام