وقایع و اعمال ماه محرم
اعراب قبل از اسلام، جنگ را در این ماه حرام می دانستند و از خصومت خودداری می کردند. از این رو از آن زمان این ماه به این نام نامگذاری شد و روز اول محرم به عنوان روز اول سال قمری قرار گرفت. در توضیح اینکه چرا دیگر ماه هایی که جنگ در آنها حرام است محرم نامیده نمی شوند، می توان گفت: از آنجایی که تعطیلی جنگ از این ماه شروع شد، آن را محرم نامیدند.