وضعیت کرونا بدتر می شود/ جامعه خطرناک واکسینه نشده ها/ هر نوع سرماخوردگی کرونا است
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به موج جدید کرونا و وضعیت نامطلوب آن در جامعه، گفت: اکنون با توجه به آغاز موج جدید سویه آمیکرون، وضعیت کرونا در جامعه ایران در حال بدتر شدن است و شاید در چنین شرایطی افزایش واکسیناسیون بتواند راه حلی باشد. این مشکل را حل کنید.