وزیر حفاظت آمریکا میزبان همتای آلمانی شخصی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی وزارت حفاظت آمریکا؛ لوید آستین وزیر حفاظت آمریکا حدس و گمان به سریع همراه خود کریستین لامبرشت همتای آلمانی شخصی در پنتاگون دیدار تنبل.

وزارت حفاظت آمریکا (پنتاگون) در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است این نشست مطابق همراه خود الزامات ویژه بهداشتی و امنیتی برگزار تبدیل می شود و نمایندگی کنندگان باید در گذشته اجتناب کرده اند حضور در مونتاژ معاینه شوند.

پنتاگون گفتن کرد کدام ممکن است وزیر حفاظت همراه خود همتای آلمانی شخصی همراه خود یکپارچه درگیری و نبرد در اوکراین دیدار خواهد کرد.

در جریان دیدار وزرای حفاظت آمریکا و آلمان عمیق بیشتری گفتن نشد، با این حال پیش سوراخ بینی تبدیل می شود کدام ممکن است درگیری اوکراین یکی اجتناب کرده اند موضوعات بی نظیر گفتگو باشد.