وزیر اقتصاد: کاهش تورم سطح‌ای اجتناب کرده اند ۶ ماه پیش تحریک کردن شد
وزیر امور مالی و دارایی ذکر شد: در شش ماه قبلی شاهد کاهش تورم در ملت بودیم با این حال همراه خود اندیشه آل فضا داریم.