وزارت راه: مستاجران در معرض خطر مسئولیت کیفری خواهند داشت
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با تصریح مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به موقع وظایف خود را انجام نداده باشد و یا افزایش اجاره بها معادل درصدهای مصوب مستاجر مورد قبول واقع نشود، واحد آپارتمان باید قابل قبول باشد. تخلیه شده توسط مستاجر