وزارت تعاون: جوانان مجرد و متاهل در ایجاد یک میلیون شغل تفاوتی ندارند
بر اساس اعلام معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، در طرح ایجاد یک میلیون شغل تفاوتی بین جوانان مجرد و متاهل برای خدمات اشتغال وجود ندارد، اما طبق قانون استخدامی دولت طی مراحل آزمون، ارزیابی افراد متاهل بر اساس قانون جمعیت جوانان و قانون مدیریت یک خدمت ملی است.