واکنش وزارت امور خارجه فرانسه به اعتراضات مردمی در ایران
مرگ مهسا امینی تمهری که در اختیار گشت ارشاد بود عوارض زیادی داشت. اعتراضات مردمی در داخل و خارج از کشور واکنش مقامات بسیاری از کشورهای غربی را برانگیخته است تا جایی که برخی از این کشورها پا را فراتر گذاشته و در حمایت از معترضان ایرانی با تحریم های جدید دولت ایران مواجه شده اند.